Tuesday, January 25, 2011

Dian

Dian Hua

telephone = electric talk

(xing dong dian hua = mobile phone)

Dian Nao

computer = electric brain

also "gi shuan ji" gu shuan = calculate, ji = machine

Dian Shi Ji

Television = electric watch machine

No comments:

Post a Comment